Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:27

New American Standard Bible
Luke 23:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now following Him was a large crowd of the people, and of women who were mourning and grieving for Him.
NA26 – Ἠκολούθει (5707) δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο (5710) καὶ ἐθρήνουν (5707) αὐτόν.
WH – ηκολουθει (5707) δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι εκοπτοντο (5710) και εθρηνουν (5707) αυτον
PES – ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܘܢܶܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܪܩܕ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܘܳܐܠܝܳܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile