Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:32

New American Standard Bible
Luke 23:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now two others, who were criminals, were also being led away to be put to death with Him.
NA26 – Ἤγοντο (5712) δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. (5683)
WH – ηγοντο (5712) δε και ετεροι κακουργοι δυο συν αυτω αναιρεθηναι (5683)
PES – ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܺܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile