Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:46

New American Standard Bible
Luke 23:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus, crying out with a loud voice, said, "Father, INTO YOUR HANDS I ENTRUST MY SPIRIT." And having said this, He died.
NA26 – καὶ φωνήσας (5660) φωνῇ μεγάλῃ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι (5731) τὸ πνεῦμά μου· τοῦτο δὲ εἰπὼν (5631) ἐξέπνευσεν.
WH – και φωνησας (5660) φωνη μεγαλη ο ιησους ειπεν (5627) πατερ εις χειρας σου παρατιθεμαι (5731) το πνευμα μου τουτο δε ειπων (5631) εξεπνευσεν (5656)
PES – ܘܰܩܥܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܣܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܪܽܘܚܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܘܰܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile