Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:9

New American Standard Bible
Luke 23:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he questioned Him at some length; but He offered him no answer at all.
NA26 – ἐπηρώτα (5707) δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο (5662) αὐτῷ.
WH – επηρωτα (5707) δε αυτον εν λογοις ικανοις αυτος δε ουδεν απεκρινατο (5662) αυτω
PES – ܘܡܶܠܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܰܬ݂ܺܝܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile