Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:15

New American Standard Bible
Luke 24:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While they were talking and discussing, Jesus Himself approached and {began} traveling with them.
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ ὁμιλεῖν (5721) αὐτοὺς καὶ συζητεῖν (5721) καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας (5660) συνεπορεύετο (5711) αὐτοῖς,
WH – και εγενετο (5633) εν τω ομιλειν (5721) αυτους και συζητειν (5721) [ [και] | και ] αυτος ιησους εγγισας (5660) συνεπορευετο (5711) αυτοις
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܡܰܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile