Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:32

New American Standard Bible
Luke 24:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said to one another, "Were our hearts not burning within us when He was speaking to us on the road, while He was explaining the Scriptures to us?"
NA26 – καὶ εἶπαν (5627) πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ καρδία ἡμῶν καιομένη (5746) ἦν (5713) ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει (5707) ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν (5707) ἡμῖν τὰς γραφάς;
WH – και ειπαν (5627) προς αλληλους ουχι η καρδια ημων καιομενη (5746) ην (5707) [ | [εν ημιν] ] ως ελαλει (5707) ημιν εν τη οδω ως διηνοιγεν (5707) ημιν τας γραφας
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܒ݁ܰܢ ܝܰܩܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܘܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܡܦ݂ܰܫܶܩ ܠܰܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile