Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:35

New American Standard Bible
Luke 24:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They {began} to relate their experiences on the road, and how He was recognized by them at the breaking of the bread.
NA26 – καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη class="show tvm">(5681) αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
WH – και αυτοι εξηγουντο class="show tvm">(5711) τα εν τη οδω και ως εγνωσθη class="show tvm">(5648) αυτοις εν τη κλασει του αρτου
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܨܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile