Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:36

New American Standard Bible
Luke 24:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now while they were telling these things, {Jesus} Himself {suddenly} stood in their midst and said to them, "Peace {be} to you."
NA26 – Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων (5723) αὐτὸς ἔστη (5627) ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν.
WH – ταυτα δε αυτων λαλουντων (5723) αυτος εστη (5627) εν μεσω αυτων [ [[και λεγει (5719) αυτοις ειρηνη υμιν]] | και λεγει (5719) αυτοις ειρηνη υμιν ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܡ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile