Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:39

New American Standard Bible
Luke 24:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "See My hands and My feet, that it is I Myself; touch Me and see, because a spirit does not have flesh and bones as you {plainly} see that I have."
NA26 – ἴδετε (5628) τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι (5748) αὐτός· ψηλαφήσατέ (5657) με καὶ ἴδετε, (5628) ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει (5719) καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε (5719) ἔχοντα. (5723)
WH – ιδετε (5628) τας χειρας μου και τους ποδας μου οτι εγω ειμι (5719) αυτος ψηλαφησατε (5657) με και ιδετε (5628) οτι πνευμα σαρκα και οστεα ουκ εχει (5719) καθως εμε θεωρειτε (5719) εχοντα (5723)
PES – ܚܙܰܘ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܘܪܶܓ݂ܠܰܝ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܽܘܫܽܘܢܳܢܝ ܘܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܰܠܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܘܓ݂ܰܪܡܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile