Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:4

New American Standard Bible
Luke 24:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While they were perplexed about this, behold, two men {suddenly} stood near them in gleaming clothing;
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι (5733) αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ (5628) ἄνδρες δύο ἐπέστησαν (5627) αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. (5661)
WH – και εγενετο (5633) εν τω απορεισθαι (5733) αυτας περι τουτου και ιδου (5640) ανδρες δυο επεστησαν (5627) αυταις εν εσθητι αστραπτουση (5723)
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܶܝܢ ܬ݁ܰܡܺܝܗܳܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܩܳܡܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܡܰܒ݂ܪܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile