Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:1,3, 5

New American Standard Bible
Luke 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in those days a decree went out from Caesar Augustus, that a census be taken of all the inhabited earth.
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι (5729) πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
WH – εγενετο (5633) δε εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν (5627) δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι (5729) πασαν την οικουμενην
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܓ݂ܽܘܣܛܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܽܐܘܚܕ݂ܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all {the people} were on their way to register for the census, each to his own city.
NA26 – καὶ ἐπορεύοντο (5711) πάντες ἀπογράφεσθαι, (5745) ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.
WH – και επορευοντο (5711) παντες απογραφεσθαι (5745) εκαστος εις την εαυτου πολιν
PES – ܘܳܐܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in order to register along with Mary, who was betrothed to him, and was pregnant.
NA26 – ἀπογράψασθαι (5670) σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ (5772) αὐτῷ, οὔσῃ (5752) ἐγκύῳ.
WH – απογραψασθαι (5670) συν μαριαμ τη εμνηστευμενη (5772) αυτω ουση (5723) εγκυω
PES – ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܡܟ݂ܺܝܪܬ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile