Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:36

New American Standard Bible
Luke 2:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years and had lived with {her} husband for seven years after her marriage,
NA26 – Καὶ ἦν class="show tvm">(5713) Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα class="show tvm">(5761) ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα class="show tvm">(5660) μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
WH – και ην class="show tvm">(5707) αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια class="show tvm">(5761) εν ημεραις πολλαις ζησασα class="show tvm">(5660) μετα ανδρος ετη επτα απο της παρθενιας αυτης
PES – ܘܚܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܢܽܘܐܝܺܠ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܳܐܫܺܝܪ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܰܫܒ݂ܰܥ ܫܢܺܝܢ ܥܰܡ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܚܝܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile