Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:7

New American Standard Bible
Luke 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she gave birth to her firstborn son; and she wrapped Him in cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.
NA26 – καὶ ἔτεκεν (5627) τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν (5656) αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν (5656) αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν (5713) αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
WH – και ετεκεν (5627) τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν (5656) αυτον και ανεκλινεν (5656) αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην (5707) αυτοις τοπος εν τω καταλυματι
PES – ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܘܰܟ݂ܪܰܟ݂ܬ݁ܶܗ ܒ݁ܥܰܙܪܽܘܪܶܐ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile