Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:11

New American Standard Bible
Luke 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he would answer and say to them, "The one who has two tunics is to share with the one who has none; and the one who has food is to do likewise."
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, ἔχων (5723) δύο χιτῶνας μεταδότω (5628) τῷ μὴ ἔχοντι, (5723) καὶ ἔχων (5723) βρώματα ὁμοίως ποιείτω. (5720)
WH – αποκριθεις (5679) δε ελεγεν (5707) αυτοις ο εχων (5723) δυο χιτωνας μεταδοτω (5628) τω μη εχοντι (5723) και ο εχων (5723) βρωματα ομοιως ποιειτω (5720)
PES – ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܢ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܘܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile