Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:19

New American Standard Bible
Luke 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Herod the tetrarch was reprimanded by him regarding Herodias, his brother's wife, and regarding all the evil things which Herod had done,
NA26 – δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης, ἐλεγχόμενος (5746) ὑπ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν (5656) πονηρῶν Ἡρῴδης,
WH – ο δε ηρωδης ο τετρααρχης ελεγχομενος (5746) υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν (5656) πονηρων ο ηρωδης
PES – ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܣܶܣ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile