Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:36

New American Standard Bible
Luke 3:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
NA26 – τοῦ Καϊνὰμ τοῦ Ἀρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
WH – του καιναμ του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ
PES – ܒ݁ܰܪ ܩܰܝܢܰܢ ܒ݁ܰܪ ܐܰܪܦ݂ܰܟ݂ܫܳܪ ܒ݁ܰܪ ܫܺܝܡ ܒ݁ܰܪ ܢܽܘܚ ܒ݁ܰܪ ܠܰܡܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile