Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:5

New American Standard Bible
Luke 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'EVERY RAVINE WILL BE FILLED, AND EVERY MOUNTAIN AND HILL WILL BE LOWERED; THE CROOKED WILL BECOME STRAIGHT, AND THE ROUGH ROADS SMOOTH;
NA26 – πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται (5701) καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, (5701) καὶ ἔσται (5704) τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·
WH – πασα φαραγξ πληρωθησεται (5701) και παν ορος και βουνος ταπεινωθησεται (5701) και εσται (5695) τα σκολια εις [ ευθειας | ευθειαν ] και αι τραχειαι εις οδους λειας
PES – ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚܠܶܐ ܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܪܶܐ ܘܪܳܡܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦ݂ܝܳܐ ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦ݂ܩܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile