Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:2

New American Standard Bible
Luke 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for forty days, being tempted by the devil. And He ate nothing during those days, and when they had ended, He was hungry.
NA26 – ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος class="show tvm">(5746) ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν class="show tvm">(5627) οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν class="show tvm">(5685) αὐτῶν ἐπείνασεν. class="show tvm">(5656)
WH – ημερας τεσσερακοντα πειραζομενος class="show tvm">(5746) υπο του διαβολου και ουκ εφαγεν class="show tvm">(5627) ουδεν εν ταις ημεραις εκειναις και συντελεσθεισων class="show tvm">(5685) αυτων επεινασεν class="show tvm">(5656)
PES – ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܠܳܐ ܠܥܶܣ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile