Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:8

New American Standard Bible
Luke 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus replied to him, "It is written: 'YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD AND SERVE HIM ONLY.'"
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Γέγραπται, (5769) Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις (5692) καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. (5692)
WH – και αποκριθεις (5679) ο ιησους ειπεν (5627) αυτω γεγραπται (5769) κυριον τον θεον σου προσκυνησεις (5692) και αυτω μονω λατρευσεις (5692)
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܦ݂ܠܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile