Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:12

New American Standard Bible
Luke 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was in one of the cities, behold, {there was} a man covered with leprosy; and when he saw Jesus, he fell on his face and begged Him, saying, "Lord, if You are willing, You can make me clean."
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ εἶναι (5750) αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ (5628) ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν (5631) δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν (5631) ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη (5681) αὐτοῦ λέγων, (5723) Κύριε, ἐὰν θέλῃς (5725) δύνασαί (5736) με καθαρίσαι. (5658)
WH – και εγενετο (5633) εν τω ειναι (5721) αυτον εν μια των πολεων και ιδου (5640) ανηρ πληρης λεπρας ιδων (5631) δε τον ιησουν πεσων (5631) επι προσωπον εδεηθη (5675) αυτου λεγων (5723) κυριε εαν θελης (5725) δυνασαι (5736) με καθαρισαι (5658)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܰܪܒ݂ܳܐ ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile