Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:1

New American Standard Bible
Luke 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now it happened that Jesus was passing through {some} grainfields on a Sabbath, and His disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating {them.}
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι (5738) αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον (5707) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον (5707) τοὺς στάχυας ψώχοντες (5723) ταῖς χερσίν.
WH – εγενετο (5633) δε εν σαββατω διαπορευεσθαι (5738) αυτον δια σποριμων και ετιλλον (5707) οι μαθηται αυτου και ησθιον (5707) τους σταχυας ψωχοντες (5723) ταις χερσιν
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܘܦ݂ܳܪܟ݁ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile