Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:1

New American Standard Bible
Luke 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now it happened that Jesus was passing through {some} grainfields on a Sabbath, and His disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating {them.}
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι (5738) αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον (5707) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον (5707) τοὺς στάχυας ψώχοντες (5723) ταῖς χερσίν.
WH – εγενετο (5633) δε εν σαββατω διαπορευεσθαι (5738) αυτον δια σποριμων και ετιλλον (5707) οι μαθηται αυτου και ησθιον (5707) τους σταχυας ψωχοντες (5723) ταις χερσιν
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܘܦ݂ܳܪܟ݁ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile