Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:11

New American Standard Bible
Luke 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they themselves were filled with senseless rage, and {began} discussing together what they might do to Jesus.
NA26 – αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν (5681) ἀνοίας, καὶ διελάλουν (5707) πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν (5659) τῷ Ἰησοῦ.
WH – αυτοι δε επλησθησαν (5681) ανοιας και διελαλουν (5707) προς αλληλους τι αν ποιησαιεν (5659) τω ιησου
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile