Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:38

New American Standard Bible
Luke 6:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measurepressed down, shaken together, {and} running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return."
NA26 – δίδοτε, (5720) καὶ δοθήσεται (5701) ὑμῖν· μέτρον καλὸν πεπιεσμένον (5772) σεσαλευμένον (5772) ὑπερεκχυννόμενον (5746) δώσουσιν (5692) εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε (5719) ἀντιμετρηθήσεται (5701) ὑμῖν.
WH – διδοτε (5720) και δοθησεται (5701) υμιν μετρον καλον πεπιεσμενον (5772) σεσαλευμενον (5772) υπερεκχυννομενον (5746) δωσουσιν (5692) εις τον κολπον υμων ω γαρ μετρω μετρειτε (5719) αντιμετρηθησεται (5701) υμιν
PES – ܗܰܒ݂ܘ ܘܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܬ݁ܳܐ ܘܰܡܫܰܦ݁ܰܥܬ݁ܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile