Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:11

New American Standard Bible
Luke 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Soon afterward {Jesus} went to a city called Nain; and His disciples were going along with Him, accompanied by a large crowd.
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη (5675) εἰς πόλιν καλουμένην (5746) Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο (5711) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς.
WH – και εγενετο (5633) εν τω εξης επορευθη (5675) εις πολιν καλουμενην (5746) ναιν και συνεπορευοντο (5711) αυτω οι μαθηται αυτου και οχλος πολυς
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܢܰܐܺܝܢ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܶܗ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile