Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:11

New American Standard Bible
Luke 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Soon afterward {Jesus} went to a city called Nain; and His disciples were going along with Him, accompanied by a large crowd.
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη (5675) εἰς πόλιν καλουμένην (5746) Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο (5711) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς.
WH – και εγενετο (5633) εν τω εξης επορευθη (5675) εις πολιν καλουμενην (5746) ναιν και συνεπορευοντο (5711) αυτω οι μαθηται αυτου και οχλος πολυς
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܢܰܐܺܝܢ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܶܗ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile