Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:12

New American Standard Bible
Luke 7:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now as He approached the gate of the city, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a sizeable crowd from the city was with her.
NA26 – ὡς δὲ ἤγγισεν (5656) τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ (5628) ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς (5761) μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν (5713) χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν (5713) σὺν αὐτῇ.
WH – ως δε ηγγισεν (5656) τη πυλη της πολεως και ιδου (5640) εξεκομιζετο (5712) τεθνηκως (5761) μονογενης υιος τη μητρι αυτου και αυτη ην (5707) χηρα και οχλος της πολεως ικανος ην (5707) συν αυτη
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܙܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܰܘܶܝܢ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܘܗܺܝ ܐܶܡܶܗ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܥܰܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile