Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:33

New American Standard Version
Luke 7:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say, 'He has a demon!'
NA26 – ἐλήλυθεν (5754) γὰρ Ἰωάννης βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων (5723) ἄρτον μήτε πίνων (5723) οἶνον, καὶ λέγετε, (5719) Δαιμόνιον ἔχει· (5719)
WH – εληλυθεν (5754) γαρ ιωαννης ο βαπτιστης μη [ | ] αρτον μητε πινων (5723) οινον και λεγετε (5719) δαιμονιον εχει (5719)
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile