Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:38

New American Standard Bible
Luke 7:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and standing behind {Him} at His feet, weeping, she began to wet His feet with her tears, and she wiped them with the hair of her head, and {began} kissing His feet and anointing them with the perfume.
NA26 – καὶ στᾶσα (5631) ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, (5723) τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν (5721) τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει (5707) τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν (5707) τῷ μύρῳ.
WH – και στασα (5631) οπισω παρα τους ποδας αυτου κλαιουσα (5723) τοις δακρυσιν ηρξατο (5668) βρεχειν (5721) τους ποδας αυτου και ταις θριξιν της κεφαλης αυτης εξεμασσεν (5707) και κατεφιλει (5707) τους ποδας αυτου και ηλειφεν (5707) τω μυρω
PES – ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܳܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܫܰܪܝܰܬ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܝܗ ܡܨܰܒ݁ܥܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܪܺܫܳܗ ܡܫܰܘܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܘܰܡܢܰܫܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܡܳܫܚܳܐ ܒ݁ܶܣܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile