Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:1

New American Standard Bible
Luke 8:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Soon afterward, Jesus {began} going around from one city and village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God. The twelve were with Him,
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν (5707) κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων (5723) καὶ εὐαγγελιζόμενος (5734) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,
WH – και εγενετο (5633) εν τω καθεξης και αυτος διωδευεν (5707) κατα πολιν και κωμην κηρυσσων (5723) και ευαγγελιζομενος (5734) την βασιλειαν του θεου και οι δωδεκα συν αυτω
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile