Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:6,8

New American Standard Bible
Luke 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Other {seed} fell on rocky {soil,} and when it came up, it withered away because it had no moisture.
NA26 – καὶ ἕτερον κατέπεσεν class="show tvm">(5627) ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν class="show tvm">(5651) ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν class="show tvm">(5721) ἰκμάδα.
WH – και ετερον κατεπεσεν class="show tvm">(5627) επι την πετραν και φυεν class="show tvm">(5651) εξηρανθη class="show tvm">(5681) δια το μη εχειν class="show tvm">(5721) ικμαδα
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܝܺܥܳܐ ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܝܺܒ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  
Luke 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And {yet} other {seed} fell into the good soil, and grew up, and produced a crop a hundred times as much." As He said these things, He would call out, "The one who has ears to hear, let him hear."
NA26 – καὶ ἕτερον ἔπεσεν class="show tvm">(5627) εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν class="show tvm">(5651) ἐποίησεν class="show tvm">(5656) καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων class="show tvm">(5723) ἐφώνει, class="show tvm">(5707) ἔχων class="show tvm">(5723) ὦτα ἀκούειν class="show tvm">(5721) ἀκουέτω. class="show tvm">(5720)
WH – και ετερον επεσεν class="show tvm">(5627) εις την γην την αγαθην και φυεν class="show tvm">(5651) εποιησεν class="show tvm">(5656) καρπον εκατονταπλασιονα ταυτα λεγων class="show tvm">(5723) εφωνει class="show tvm">(5707) ο εχων class="show tvm">(5723) ωτα ακουειν class="show tvm">(5721) ακουετω class="show tvm">(5720)
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܺܝܥܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܡܳܐܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܩܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile