Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:10

New American Standard Version
Luke 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the apostles returned, they gave an account to Him of all that they had done. Taking them with Him, He withdrew by Himself to a city called Bethsaida.
NA26 – Καὶ ὑποστρέψαντες (5660) οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο (5662) αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. (5656) καὶ παραλαβὼν (5631) αὐτοὺς ὑπεχώρησεν (5656) κατ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην (5746) Βηθσαϊδά.
WH – και υποστρεψαντες (5660) οι αποστολοι διηγησαντο (5662) αυτω οσα εποιησαν (5656) και παραλαβων (5631) αυτους υπεχωρησεν (5656) κατ ιδιαν εις πολιν καλουμενην (5746) βηθσαιδα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܫܠܺܝܚܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile