Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:11

New American Standard Bible
Luke 9:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the crowds were aware {of this} and followed Him; and He welcomed them and {began} speaking to them about the kingdom of God, and curing those who had need of healing.
NA26 – οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες class="show tvm">(5631) ἠκολούθησαν class="show tvm">(5656) αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει class="show tvm">(5707) αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας class="show tvm">(5723) θεραπείας ἰᾶτο. class="show tvm">(5711)
WH – οι δε οχλοι γνοντες class="show tvm">(5631) ηκολουθησαν class="show tvm">(5656) αυτω και αποδεξαμενος class="show tvm">(5666) αυτους ελαλει class="show tvm">(5707) αυτοις περι της βασιλειας του θεου και τους χρειαν εχοντας class="show tvm">(5723) θεραπειας ιατο class="show tvm">(5711)
PES – ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile