Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:18

New American Standard Bible
Luke 9:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it happened that while He was praying alone, the disciples were with Him, and He questioned them, saying, "Who do the people say that I am?"
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ εἶναι (5750) αὐτὸν προσευχόμενον (5740) κατὰ μόνας συνῆσαν (5713) αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν (5656) αὐτοὺς λέγων, (5723) Τίνα με λέγουσιν (5719) οἱ ὄχλοι εἶναι; (5750)
WH – και εγενετο (5633) εν τω ειναι (5721) αυτον προσευχομενον (5740) κατα μονας συνησαν (5707) αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν (5656) αυτους λεγων (5723) τινα με [ οι οχλοι λεγουσιν (5719) | λεγουσιν (5719) οι οχλοι ] ειναι (5721)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܶܗ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile