Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:19

New American Standard Bible
Luke 9:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered and said, "John the Baptist, and others {say} Elijah; but others, that one of the prophets of old has risen."
NA26 – οἱ δὲ ἀποκριθέντες class="show tvm">(5679) εἶπαν, class="show tvm">(5627) Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. class="show tvm">(5627)
WH – οι δε αποκριθεντες class="show tvm">(5679) ειπαν class="show tvm">(5627) ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη class="show tvm">(5627)
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile