Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:25

New American Standard Bible
Luke 9:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For what good does it do a person if he gains the whole world, but loses or forfeits himself?
NA26 – τί γὰρ ὠφελεῖται (5743) ἄνθρωπος κερδήσας (5660) τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας (5660) ζημιωθείς; (5685)
WH – τι γαρ ωφελειται (5743) ανθρωπος κερδησας (5660) τον κοσμον ολον εαυτον δε απολεσας (5660) η ζημιωθεις (5685)
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܘ ܢܶܚܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile