Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:1-2

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 22:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the Feast of Unleavened Bread, which is called the Passover, was approaching.
NA26 – Ἤγγιζεν (5707) δὲ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων λεγομένη (5746) πάσχα.
WH – ηγγιζεν (5707) δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη (5746) πασχα
PES – ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The chief priests and the scribes were seeking how they might put Him to death; for they were afraid of the people.
NA26 – καὶ ἐζήτουν (5707) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν (5661) αὐτόν, ἐφοβοῦντο (5711) γὰρ τὸν λαόν.
WH – και εζητουν (5707) οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως ανελωσιν (5632) αυτον εφοβουντο (5711) γαρ τον λαον
PES – ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain