Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:6-11

New American Standard Version
Luke 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On another Sabbath He entered the synagogue and was teaching; and there was a man there whose right hand was withered.
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν (5629) αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· (5721) καὶ ἦν (5713) ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν (5713) ξηρά·
WH – εγενετο (5633) δε εν ετερω σαββατω εισελθειν (5629) αυτον εις την συναγωγην και διδασκειν (5721) και ην (5707) ανθρωπος εκει και η χειρ αυτου η δεξια ην (5707) ξηρα
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The scribes and the Pharisees were watching Him closely {to see} if He healed on the Sabbath, so that they might find {reason} to accuse Him.
NA26 – παρετηροῦντο (5710) δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, (5719) ἵνα εὕρωσιν (5632) κατηγορεῖν (5721) αὐτοῦ.
WH – παρετηρουντο (5710) δε αυτον οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ει εν τω σαββατω θεραπευει (5719) ινα ευρωσιν (5632) κατηγορειν (5721) αυτου
PES – ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܡܰܐܣܶܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He knew what they were thinking, and He said to the man with the withered hand, ""Get up and come forward!" And he got up and came forward.
NA26 – αὐτὸς δὲ ᾔδει (5715) τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν (5627) δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι (5723) τὴν χεῖρα, Ἔγειρε (5720) καὶ στῆθι (5628) εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς (5631) ἔστη. (5627)
WH – αυτος δε ηδει (5714) τους διαλογισμους αυτων ειπεν (5627) δε τω ανδρι τω ξηραν εχοντι (5723) την χειρα εγειρε (5720) και στηθι (5628) εις το μεσον και αναστας (5631) εστη (5627)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܩܽܘܡ ܬ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, ""I ask you, is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save a life or to destroy it?"
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτῶ (5719) ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι (5658) κακοποιῆσαι, (5658) ψυχὴν σῶσαι (5658) ἀπολέσαι; (5658)
WH – ειπεν (5627) δε [ [ο] | ο ] ιησους προς αυτους επερωτω (5719) υμας ει εξεστιν (5719) τω σαββατω αγαθοποιησαι (5658) η κακοποιησαι (5658) ψυχην σωσαι (5658) η απολεσαι (5658)
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܐܰܘ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After looking around at them all, He said to him, ""Stretch out your hand!" And he did {so;} and his hand was restored.
NA26 – καὶ περιβλεψάμενος (5671) πάντας αὐτοὺς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἔκτεινον (5657) τὴν χεῖρά σου. δὲ ἐποίησεν, (5656) καὶ ἀπεκατεστάθη (5681) χεὶρ αὐτοῦ.
WH – και περιβλεψαμενος (5671) παντας αυτους ειπεν (5627) αυτω εκτεινον (5657) την χειρα σου ο δε εποιησεν (5656) και απεκατεσταθη (5681) η χειρ αυτου
PES – ܘܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܚܒ݂ܰܪܬ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they themselves were filled with rage, and discussed together what they might do to Jesus.
NA26 – αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν (5681) ἀνοίας, καὶ διελάλουν (5707) πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν (5659) τῷ Ἰησοῦ.
WH – αυτοι δε επλησθησαν (5681) ανοιας και διελαλουν (5707) προς αλληλους τι αν ποιησαιεν (5659) τω ιησου
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser: