Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:11

New American Standard Bible
Mark 10:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her;
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ (5661) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ (5661) ἄλλην μοιχᾶται (5736) ἐπ αὐτήν,
WH – και λεγει (5719) αυτοις ος αν απολυση (5661) την γυναικα αυτου και γαμηση (5661) αλλην μοιχαται (5736) επ αυτην
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܢܶܣܰܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile