Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:21

New American Standard Bible
Mark 10:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Looking at him, Jesus showed love to him and said to him, "One thing you lack: go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me."
NA26 – δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας (5660) αὐτῷ ἠγάπησεν (5656) αὐτὸν καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἕν σε ὑστερεῖ· (5719) ὕπαγε (5720) ὅσα ἔχεις (5719) πώλησον (5657) καὶ δὸς (5628) τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις (5719) θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο (5773) ἀκολούθει (5720) μοι.
WH – ο δε ιησους εμβλεψας (5660) αυτω ηγαπησεν (5656) αυτον και ειπεν (5627) αυτω εν σε υστερει (5719) υπαγε (5720) οσα εχεις (5719) πωλησον (5657) και δος (5628) [τοις] πτωχοις και εξεις (5692) θησαυρον εν ουρανω και δευρο (5720) ακολουθει (5720) μοι
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܘܰܐܚܒ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܣܰܒ݂ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile