Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:25

New American Standard Bible
Mark 10:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God."
NA26 – εὐκοπώτερόν ἐστιν (5748) κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν (5629) πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. (5629)
WH – ευκοπωτερον εστιν (5719) καμηλον δια [ τρυμαλιας | [της] τρυμαλιας [της] ] ραφιδος διελθειν (5629) η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν (5629)
PES – ܦ݁ܫܺܝܩ ܗ݈ܽܘ ܠܓ݂ܰܡܠܳܐ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܒ݁ܰܚܪܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܛܳܐ ܐܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile