Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:30

New American Standard Bible
Mark 10:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but that he will receive a hundred times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions; and in the age to come, eternal life.
NA26 – ἐὰν μὴ λάβῃ (5632) ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ (5740) ζωὴν αἰώνιον.
WH – εαν μη λαβη (5632) εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερας και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω (5740) ζωην αιωνιον
PES – ܘܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܡܳܐܐ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܘܰܐܚܶܐ ܘܰܐܚܘܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܗܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܘܩܽܘܪܝܳܐ ܥܰܡ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile