Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:2

New American Standard Bible
Mark 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to them, "Go into the village opposite you, and immediately as you enter it you will find a colt tied {there,} on which no one has ever sat; untie it and bring {it here.}
NA26 – καὶ λέγει class="show tvm">(5719) αὐτοῖς, Ὑπάγετε class="show tvm">(5720) εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι class="show tvm">(5740) εἰς αὐτὴν εὑρήσετε class="show tvm">(5692) πῶλον δεδεμένον class="show tvm">(5772) ἐφ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· class="show tvm">(5656) λύσατε class="show tvm">(5657) αὐτὸν καὶ φέρετε. class="show tvm">(5720)
WH – και λεγει class="show tvm">(5719) αυτοις υπαγετε class="show tvm">(5720) εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθυς εισπορευομενοι class="show tvm">(5740) εις αυτην ευρησετε class="show tvm">(5692) πωλον δεδεμενον class="show tvm">(5772) εφ ον ουδεις ουπω ανθρωπων εκαθισεν class="show tvm">(5656) λυσατε class="show tvm">(5657) αυτον και φερετε class="show tvm">(5720)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܪܰܟ݂ܒ݁ܶܗ ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile