Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:14

New American Standard Bible
Mark 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They came and said to Him, "Teacher, we know that You are truthful and do not care what anyone thinks; for You are not partial to anyone, but You teach the way of God in truth. Is it permissible to pay a poll-tax to Caesar, or not?
NA26 – καὶ ἐλθόντες (5631) λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν (5758) ὅτι ἀληθὴς εἶ (5748) καὶ οὐ μέλει (5904) σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις (5719) εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ ἐπ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· (5719) ἔξεστιν δοῦναι (5629) κῆνσον Καίσαρι οὔ; δῶμεν μὴ δῶμεν;
WH – και ελθοντες (5631) λεγουσιν (5719) αυτω διδασκαλε οιδαμεν (5758) οτι αληθης ει (5719) και ου μελει (5719) σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις (5719) εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις (5719) εξεστιν (5719) δουναι (5629) κηνσον καισαρι η ου (12:15) δωμεν (5632) η μη δωμεν (5632)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile