Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:26

New American Standard Bible
Mark 12:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But regarding the fact that the dead rise, have you not read in the book of Moses, in {the passage about} the {burning} bush, how God spoke to him, saying, 'I AM THE GOD OF ABRAHAM, THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB'?
NA26 – περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται class="show tvm">(5743) οὐκ ἀνέγνωτε class="show tvm">(5627) ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτῷ θεὸς λέγων, class="show tvm">(5723) Ἐγὼ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ;
WH – περι δε των νεκρων οτι εγειρονται class="show tvm">(5743) ουκ ανεγνωτε class="show tvm">(5627) εν τη βιβλω μωυσεως επι του βατου πως ειπεν class="show tvm">(5627) αυτω ο θεος λεγων class="show tvm">(5723) εγω ο θεος αβρααμ και [ | [ο] ] θεος ισαακ και [ | [ο] ] θεος ιακωβ
PES – ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile