Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:31

New American Standard Bible
Mark 12:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The second is this: 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.' There is no other commandment greater than these."
NA26 – δευτέρα αὕτη, Ἀγαπήσεις (5692) τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. (5748)
WH – δευτερα αυτη αγαπησεις (5692) τον πλησιον σου ως σεαυτον μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν (5719)
PES – ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile