Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:32

New American Standard Bible
Mark 12:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the scribe said to Him, "Well {said,} Teacher; You have truly stated that HE IS ONE, AND THERE IS NO OTHER BESIDES HIM;
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ γραμματεύς, Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ ἀληθείας εἶπες (5627) ὅτι εἷς ἐστιν (5748) καὶ οὐκ ἔστιν (5748) ἄλλος πλὴν αὐτοῦ·
WH – [ | και ] ειπεν (5627) αυτω ο γραμματευς καλως διδασκαλε επ αληθειας ειπες (5627) οτι εις εστιν (5719) και ουκ εστιν (5719) αλλος πλην αυτου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܪܰܒ݁ܺܝ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile