Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:6

New American Standard Bible
Mark 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "He had one more {man to send,} a beloved son; he sent him to them last {of all,} saying, 'They will respect my son.'
NA26 – ἔτι ἕνα εἶχεν, (5707) υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν (5656) αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων (5723) ὅτι Ἐντραπήσονται (5691) τὸν υἱόν μου.
WH – ετι ενα ειχεν (5707) υιον αγαπητον απεστειλεν (5656) αυτον εσχατον προς αυτους λεγων (5723) οτι εντραπησονται (5691) τον υιον μου
PES – ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܢܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܪܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile