Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:25

New American Standard Bible
Mark 13:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – AND THE STARS WILL BE FALLING from heaven, and the powers that are in the heavens will be shaken.
NA26 – καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται class="show tvm">(5704) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, class="show tvm">(5723) καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. class="show tvm">(5701)
WH – και οι αστερες εσονται class="show tvm">(5695) εκ του ουρανου πιπτοντες class="show tvm">(5723) και αι δυναμεις αι εν τοις ουρανοις σαλευθησονται class="show tvm">(5701)
PES – ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܢܶܦ݁ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile