Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:35

New American Standard Bible
Mark 13:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, stay alert—for you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning
NA26 – γρηγορεῖτε (5720) οὖν, οὐκ οἴδατε (5758) γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, (5736) ὀψὲ μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας πρωΐ,
WH – γρηγορειτε (5720) ουν ουκ οιδατε (5758) γαρ ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται (5736) η οψε η μεσονυκτιον η αλεκτοροφωνιας η πρωι
PES – ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܡܰܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile