Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:1

New American Standard Bible
Mark 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the Passover and {Festival of} Unleavened Bread were two days away; and the chief priests and the scribes were seeking how to arrest Him covertly and kill {Him;}
NA26 – Ἦν (5713) δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν (5707) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες (5660) ἀποκτείνωσιν· (5725)
WH – ην (5707) δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν (5707) οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες (5660) αποκτεινωσιν (5661)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile