Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:25

New American Standard Bible
Mark 14:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Truly I say to you, I will not drink of the fruit of the vine again, until that day when I drink it, new, in the kingdom of God."
NA26 – ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω (5632) ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω (5725) καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
WH – αμην λεγω (5719) υμιν οτι ουκετι ου μη πιω (5632) εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω (5725) καινον εν τη βασιλεια του θεου
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܚܰܕ݈ܬ݁ܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile